لیست پیامهای سیستمی

لیست پیامهای من

در صفحه تیکتینگ و یا پیامهای سیستمی لیست تیکتهای ارسالی به کاربر از سمت پشتیبانی جاواهاستینگ نمایش داده می شود.

در این بخش کاربر امکان ارسال پیام سیستم و یا دریافت پاسخ پیامهای گذشته را دارد.

تعامل با پشتیبانی جاواهاستینگ البته از طریق سامانه چت نیز امکان پذیر می باشد ولی تیکتینگ و پاسخدهی نامه ها بیشتر مورد نظر بوده و مخاطبان خود را دارد.